Liên hệ chúng tôi

Mount Elizabeth Orchard

3 Mount Elizabeth Singapore

Singapore 228510

Điện thoại: +65 6737 2666

Khám ngoại trú 24h và

Dịch vụ Cấp cứu

Đặt hẹn & Yêu cầu y tế: +65 6250 0000

Mount Elizabeth Novena

38 Irrawaddy Road

Singapore 329563

Điện thoại: +65 6933 0000

Khám ngoại trú 24h và

Dịch vụ cấp cứu

Đặt hẹn & Yêu cầu y tế: +65 6898 6898

Bệnh viện Gleneagles

6A Napier Road

Singapore 258500

Điện thoại: +65 6473 7222

Khám ngoại trú 24h và

Dịch vụ cấp cứu

Đặt hẹn & Yêu cầu y tế: +65 6575 7575

Bệnh viện Parkway East

321 Joo Chiat Place

Singapore 427990

Điện thoại: +65 6344 7588

Khám ngoại trú 24h và

Dịch vụ cấp cứu

Đặt hẹn & Yêu cầu y tế: +65 6377 3737