Dr Lim Hsien Jer

Dr Lim Hsien Jer
Dr Lim Hsien Jer
 • H J Lim Anaesthesia

  Địa chỉ

  38 Irrawaddy Road #04-30
  Mount Elizabeth Novena Specialist Centre
  Singapore 329563

  Điện thoại
  Số fax
  6235 5716
 • Chuyên khoa /Quan tâm chính

  • Gây mê
 • Ngôn ngữ

  • Tiếng Anh
  • Tiếng Hoa
Image