Dr Phua Shing Kuan Darren

Dr Phua Shing Kuan Darren
Dr Phua Shing Kuan Darren
 • Novena Pain Management Centre

  Địa chỉ

  38 Irrawaddy Road #08-50
  Mount Elizabeth Novena Specialist Centre
  Singapore 329563

  Điện thoại
  Số fax
  6694 3831
 • Chuyên khoa /Quan tâm chính

  • Gây mê
 • Ngôn ngữ

  • Tiếng Anh
Image