Dr Woo Chin Ming David

Dr Woo Chin Ming David
Dr Woo Chin Ming David
 • Eastcare Pain Specialist Private Limited

  Địa chỉ

  319 Joo Chiat Place #04-08
  Parkway East Medical Centre
  Singapore 427989

  Điện thoại
  Số fax
  6348 7117
 • Chuyên khoa /Quan tâm chính

  • Gây mê
 • Bằng cấp

  • MBBS (U of Sydney, Australia) 1998
  • FANZCA (Anaes) (ANZCA, Australia) 2007
  • FAMS (Academy of Medicine, Singapore) 2010
 • Ngôn ngữ

  • Tiếng Anh
Image