Dr Baldev Singh

Dr Baldev Singh

Make an Appointment

Chuyên khoa /Quan tâm chính

Tim

Subspecialty

Chăm sóc tích cực nội khoa

Languages

Punjabi, Tiếng Anh, Tiếng Hindi, Tiếng Hoa, Tiếng Malay/Inđô, Tiếng Phúc Kiến

Image