Bác Sĩ Dinesh Nair

Bác Sĩ Dinesh Nair

Make an Appointment

Chuyên khoa /Quan tâm chính

Tim

Associated treatments

  • Cardiac catherisation
  • Coronary balloon angioplasty including coronary stenting
  • Echocardiography

Languages

Malay, Tiếng Anh, Tiếng Malay/Inđô

Image