Bác Sĩ Ooi Yau Wei

Bác Sĩ Ooi Yau Wei

Make an Appointment

Chuyên khoa /Quan tâm chính

Tim

Languages

Malay, Tiếng Anh, Tiếng Hoa, Tiếng Malay/Inđô, Tiếng Phúc Kiến

Image