Bác Sĩ Wong Cheok Keng Kelvin

Bác Sĩ Wong Cheok Keng Kelvin

Make an Appointment

Chuyên khoa /Quan tâm chính

Tim

Associated treatments

  • Cardiac electrophysiology studies (diagnostic & interventional)
  • Cardioversion
  • Coronary angiography

Languages

Bahasa Indonesia, Malay, Quảng Đông, Tiếng Anh, Tiếng Hoa, Tiếng Phúc Kiến

Image