Bác Sĩ Lim Boon Leng Kieron

Bác Sĩ Lim Boon Leng Kieron

Make an Appointment

Chuyên khoa /Quan tâm chính

Tiêu hóa

Languages

Tiếng Anh, Tiếng Hoa, Tiếng Malay/Inđô, Tiếng Phúc Kiến

Image