Dr Foo Chek Siang

Dr Foo Chek Siang

Make an Appointment

Chuyên khoa /Quan tâm chính

Khoa ngoại tổng hợp

Associated treatments

  • Anti-reflux procedures
  • Gastrectomy
  • Laparoscopic herniorrhaphy

Languages

Tiếng Anh, Tiếng Hoa

Image