Dr Foo Chek Siang

Dr Foo Chek Siang

Make an Appointment

Chuyên khoa /Quan tâm chính

Khoa ngoại tổng hợp

Languages

Teochew, Tiếng Anh, Tiếng Hải Nam, Tiếng Hoa, Tiếng Malay/Inđô, Tiếng Phúc Kiến

Image