Bác Sĩ Tang Poh Huat Anthony

Bác Sĩ Tang Poh Huat Anthony

Make an Appointment

Chuyên khoa /Quan tâm chính

Khoa ngoại tổng hợp

Languages

Malay, Tiếng Anh, Tiếng Hoa

Image