Bác Sĩ Goh Yu-Ching Keith

Bác Sĩ Goh Yu-Ching Keith

Make an Appointment

Chuyên khoa /Quan tâm chính

Khoa ngoại thần kinh

Associated treatments

  • Computer-guided stereotactic neurosurgery
  • Cranioplasty
  • Craniotomy for tumour excision / biopsy

Languages

Quảng Đông, Tiếng Anh, Tiếng Hoa, Tiếng Malay/Inđô

Image