Bác Sĩ Lim Wei Kheong Jimmy

Bác Sĩ Lim Wei Kheong Jimmy

Make an Appointment

Chuyên khoa /Quan tâm chính

Nhãn khoa

Associated treatments

  • Corneal transplantation
  • Diagnosis of eye disorders
  • Excimer laser PRK

Languages

Quảng Đông, Tiếng Anh, Tiếng Hoa, Tiếng Phúc Kiến

Image