Dr Suresh Nathan Saminathan

Dr Suresh Nathan Saminathan

Make an Appointment

Chuyên khoa /Quan tâm chính

Phẫu thuật chỉnh hình

Languages

Malay, Punjabi, Quảng Đông, Tamil, Tiếng Anh, Tiếng Hindi, Tiếng Hoa, Tiếng Malay/Inđô, Tiếng Phúc Kiến

Image