Bác Sĩ Liew Woei Kang

Bác Sĩ Liew Woei Kang

Make an Appointment

Chuyên khoa /Quan tâm chính

Nội khoa nhi

Associated treatments

  • Bone marrow aspiration & trephine biopsy
  • Exchange transfusion
  • Intra-articular joint aspiration & injection

Languages

Tiếng Anh, Tiếng Hoa, Tiếng Phúc Kiến

Image