Dr Ng Moi Pen

Dr Ng Moi Pen

Make an Appointment

Chuyên khoa /Quan tâm chính

Nội khoa nhi

Languages

Tiếng Anh, Tiếng Hoa, Tiếng Malay/Inđô, Tiếng Phúc Kiến

Image