Bác Sĩ Looi Lai Mun

Bác Sĩ Looi Lai Mun

Make an Appointment

Chuyên khoa /Quan tâm chính

Khoa nội hô hấp

Subspecialty

Chăm sóc tích cực nội khoa

Languages

Tiếng Anh

Image