Bác Sĩ Tan Yoke Khim

Bác Sĩ Tan Yoke Khim

Make an Appointment

Chuyên khoa /Quan tâm chính

Khoa nội hô hấp

Subspecialty

Chăm sóc tích cực nội khoa

Languages

Tiếng Anh

Image