Điều khoản

 • Tổng quan

  Quan trọng – Xin hãy đọc kỹ các điều khoản. Với việc truy cập trang web này, và/hoặc sử dụng trực tuyến là bạn đồng ý với các điều khoản sau đây. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ một trong các điều khoản này, thì bạn hãy lập tức ngừng kết nối với trang web này và/hoặc sử dụng dịch vụ trực tuyến.

 • Thông báo Bản quyền & Thương hiệu

  Ngoại trừ những điều được trình bày dưới đây, bản quyền và mọi sở hữu trí tuệ của nội dung trang web này (bao gồm, nhưng không giới hạn mọi thiết kế, từ ngữ, ghi âm, hình ảnh và đường link) đều là tài sản của Parkway Holdings Ltd (“Parkway”) và/hoặc công ty con của nó (“Parkway Group Healthcare”). Do vậy, chúng không được phép sao chép, chuyển giao, phát hành, trình bày, phát sóng, lưu trữ, phỏng theo, phân phối, trưng bày, đăng ký, thay đổi, tạo liên kết hoặc các sử dụng theo cách khác một phần hoặc toàn bộ mà không có văn bản đồng ý trước của Parkway. Với văn bản đồng ý của Parkway, bạn cũng không được chèn đường link vào trang web hoặc lên trang web khác, hoặc “phỏng theo” hoặc dựng khung trang web này hay bất kỳ một phần trang web, bất kỳ thông tin hay tài liệu nào chứa trong trang web này lên máy chủ, trang web khác.

  Mọi thương hiệu, thương hiệu dịch vụ và logo sử dụng trong trang web này là tài sản của Parkway Group Healthcare. Không được cấp giấy phép hay quyền và việc truy cập của bạn vào trang web này và/hoặc sử dụng dịch vụ trực tuyến trên đây sẽ không được hiểu hay ám chỉ là cấp phép hay cấp quyền sử dụng bất kỳ thương hiệu, thương hiệu dịch vụ hoặc logo xuất hiện trên trang web này mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Parkway. Ngoại trừ sự đồng ý bằng văn bản của người sở hữu, những thương hiệu, thương hiệu dịch vụ, hoặc logo được phép sử dụng như đường đẫn hoặc đánh dấu đường dẫn tới bất kỳ trang web nào hoặc trang web nào của Parkway Group Healthcare.

 • Miễn trách nhiệm

  Các thông tin và tài liệu chứa trong hoặc truy nhập thông qua trang web này được thiết kế chỉ để cung cấp thông tin và mục đích giáo dục. Nó không nên được hiểu là những lời tư vấn y tế hay được sử dụng với mục đích chẩn đoán và điều trị. Nếu bạn cảm thấy có vấn đề về sức khỏe, hãy tư vấn với bác sỹ chuyên khoa.

  Parkway Group Healthcare không đảm bảo hoặc đại điện dù chính thức hay ám chỉ cho sự chính xác, cập nhật hoặc trọn vẹn của bất kỳ thông tin nào chứa trong hoặc liên quan tới trang web này. Parkway Group Healthcare không chịu trách nhiệm cho bất kỳ lỗi hoặc sơ sót trong nội dung của trang web này. Parkway Group Healthcare không chịu trách nhiệm rủi ro cho việc bạn sử dụng trang web này. Tham khảo các điều trị cụ thể, sản phẩm hoặc dịch vụ không cấu thành hoặc không ám chỉ gợi ý bởi Parkway Group Healthcare.

  Trong mọi tình huống, Parkway Group Healthcare sẽ không chịu trách nhiệm các hình thức lỗi hoạt động, hệ thống, lỗi kết nối, lỗi, sơ sót, ngắt quãng, lỗi an ninh, virus máy tính, mã sai, sai lạc, trì hõa hoạt động hoặc truyền, lỗi truyền hoặc không truy cập liên quan đến truy cập của bạn tới trang web này và/hoặc sử dụng dịch vụ trwucj tuyến thậm chí khi Parkway Group Healthcare đã được tư vấn về khả năng này.

  Bằng cách truy nhập trang web này, bạn được coi là chịu trách nhiệm toàn bộ không giới hạn cho việc sử dụng các thông tin trong này. Ngoài ra, bạn cũng đồng ý rằng Parkway Group Healthcare hoặc bất kỳ bên nào liên quan đến việc sáng tạo, sản xuất, hoặc cung cấp trang này và trang kết nối với nó phải chịu trách nhiệm về bất kỳ quyết định, hành động hoặc không hành động trong mọi tình huống.

  Các điều khoản và miễn trách được phép thay đổi và cập nhật bất kỳ lúc nào. Bằng việc chọn viếng thăm trang web này, bạn bắt buộc phải theo các điều khoản đã ghi trong tài liệu này và các điều khoản sửa chữa đã được đăng.

 • Siêu liên kết

  Để thuận tiện cho bạn, Parkway Group Healthcare có thể bao gồm các siêu liên kết vào trang web này trên internet được sở hữu hoặc kiểm soát bởi các bên thứ 3. Các đường liên kết trang web đó không nằm dưới sự kiểm soát của Parkway Group Healthcare và không chấp nhận chịu trách nhiệm cho nội dung hoặc hậu quả của việc truy cập tới bất kỳ đường liên kết web nào hoặc bất kỳ đường link nào chứa trong trang web này. Hơn nữa, các siêu liên kết trong trang web nên được coi là sự xác nhận của Parkway Group Healthcare đối với các siêu liên kết này. Bạn đồng ý rằng chịu trách nhiệm mọi rủi ro với việc truy cập của mình vào hoặc/và sử dụng các đường liên kết trang web và bạn thuộc đối tượng của điều khoản truy cập hoặc/và sử dụng nội dung trong đây.

 • Miễn phạt

  Theo đây, bạn đồng ý miễn phạt Parkway Group Healthcare khỏi mọi tổn thất, thiệt hại, chi phí (gồm cả lệ phí pháp lý) phải chịu hoặc phát sinh do Parkway Group Healthcare liên quan đến hoặc phát sinh từ

  (1) việc truy cập của bạn vào trang web này và/hoặc sử dụng dịch vụ trực tuyến, hoặc

  (2) bất kỳ bên nào truy cập vào trang web này và/hoặc sử dụng dịch vụ trực tuyến sử dụng mã người dùng và/hoặc mật khẩu truy cập

  (3) bạn vi phạm các điều khoản truy cập, hoặc

  (4) vi phạm điều khoản truy cập của bất kỳ bên nào trong khi bên đó truy cập vào trang web này và/hoặc sử dụng dịch vụ trực tuyến sử dụng mã người dùng và/hoặc mật khẩu truy cập.

 • Luật pháp & Tài phán

  Bằng cách truy cập trang web và/hoặc sử dụng dịch vụ trực tuyến, bạn đồng ý rằng việc truy cập và/hoặc sử dụng cũng như điều khoản truy cập sẽ được quản lý bởi và dưới luật pháp Singapore, và bạn đồng ý chấp nhận quyền tài phán của tòa án Singapore.

 • Chính sách bảo mật

  Việc bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng rất quan trọng với Tập đoàn Parkway, và chúng tôi thực hiện theo đúng yêu cầu trong Luật Bảo Vệ Thông Tin Cá Nhân 2012 (“PDPA”) khi thu nhận, sử dụng và công khai thông tin cá nhân của khách hàng.

  Xin hãy đọc Quy định Thông tin Cá nhân của Parkway để nắm được cách chúng tôi quản lý thông tin các nhân của khách hàng.

  Nếu bạn có bất kỳ yêu cầu gì liên quan tới Quy định về Thông tin Cá nhân của Parkway, và về cách thu nhận, sử dụng và công khai thông tin các nhân của khách hàng, xin hãy liên hệ với chúng tôi:

  Data Protection Officer

  Parkway Pantai Limited
  TripleOne Somerset
  111 Somerset Road #15-01
  Singapore 238164